Tootele pretensioonide esitamise tingimused

1. Pretensioonide esitamise aeg on eraisikule 24 kuud alates toote üleandmisest. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast.

2. Pretensioonide esitamise aja jooksul on Tarbijal õigus toote tasuta remondile. Kui viga on tekkinud tootja süül, kaetakse kõik materjali- ja tootmisvead ning töö ja varuosade maksumus.

3. Pretensioonide esitamise aluseks on ostu tõendav dokument.

4. Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku välimuse taastamine ja selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mittetäitmine.

5. Pretensioonide esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil pärast toote üleandmist ostjale.

6. Respo Haagised AS ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puudusi tasuta, kui need on põhjustatud:

• normaalsest kulumisest;

• ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (sh. juhul, kui seadet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik);

• seadme ja/või detaili seerianumbri, kontrollkleebise või markeeriva kleebise rikkumisest, vahetamisest või eemaldamisest;

• kliendile enne seadme ostmist Respo Haagised AS-i poolt teatavaks tehtud puudustest;

• välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas nõuetele mittevastavat elektripinget ja elektripinge kõikumisi, niiskust, vedelikke, mehhaanilisi vigastusi vms.

• toode ei tööta omaniku süül, nt. ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote hooletu hooldamise või hoidmise tõttu või ülekoormamisel.

7. Respo tugineb vastutuse kindlaksmääramisel tootja volitatud esindaja poolt teostatavale ekspertiisile (diagnostikale). Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid seadme remontimine on võimalik, siis on Tarbijal võimalus tellida tasuline remont. Vedeliku/niiskuskahjustusega ja/või mehaanilise vigastusega seade kuulub ka edaspidi remontimisele üksnes tasulises korras.

8. Seadmele tehtud ekspertiisi eest tasub ekspertiisitasu Ostja, kui Respo Haagised AS ei ole vastutav seadmel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning seadme remontimine ei ole võimalik. Samuti tuleb Ostjal tasuda ekspertiisitasu, kui seadmel ei tuvastata ekspertiisi tulemusel puudust ning seade vastab tootja tehnilistele nõuetele.

9. Ekspertiisitasu ei pea maksma eraklient esimese kuue kuu jooksul alates ostu kuupäevast.

10. Kui Ostja ei nõustu Respo Haagised AS-i seisukohaga, tuleb tal tõendada, et:

• tegemist on puudusega (asjatundja eksperthinnangu alusel);

• puudus või selle põhjus eksisteeris seadme üleandmise hetkel;

• Respo Haagised AS on puuduse eest vastutav.

11. Kui Respo Haagise AS on andnud seadmele müügigarantii, siis tagab Respo Haagised AS puuduste kõrvaldamise kooskõlas müügigarantii tingimustes tooduga.

12. Pretensiooni esitamise õiguse kasutamiseks palume Teil pöörduda Respo Haagised AS tehasesse ostudokumendil toodud aadressil või helistada E - R meie klienditeeninduse numbrile 730 1841 ning Teid juhendatakse, kuidas kõnealuse toote puhul edasi toimida.

13. Lisaks pretensiooni esitamise õigusest tulenevatele õigustele on Ostjal ka kõik muud EV seadusandlusest tulenevad õigused.