Soojakhaagise garantiitingimused

Lae alla PDF formaadis: Soojakhaagise garantiitingimused

Käesolevad garantiitingimused on aluseks AS Respo Haagised (edaspidi „tootja“) poolt valmistatud soojakuhaagistele (edaspidi soojak) garantii andmisel ja garantiiküsimuste käsitlemisel. Võimalike ootamatute ettenägematute kahjude minimiseerimiseks soovitame soojakule sõlmida kahjukindlustusleping, sest soojaku näol on tegemist keerulise tehnilise objektiga

ÜLDTINGIMUSED:

 1. Tootja annab enda valmistatud soojaku põhikonstruktsioonile (raam, korpus, elektrisüsteem, gaasisüsteem, torustik) 5-aasta pikkuse garantii, mis katab tootmis- ja materjaldefektide paranduskulud;
 2. Garantii korras väljavahetatud või parandatud soojaku edasine garantii kestab seni, kuni kestis esialgse soojaku garantii. Garantii korras parandatud või välja vahetatud tehniliste seadmete ja sisustuse edasine garantii kestab seni, kuni kestis nende esialgne garantii.
 3. Soojakusse paigaldatud tehnilistele seadmetele ja sisustusele kehtib 1 aasta pikkune garantii, kui on järgitud nende kasutus- ja hooldusjuhendeid;
 4. Garantiiperiood algab soojaku AS Respo Haagised lepingupartnerile (edasimüüjale, vahendajale) üleandmise kuupäevast;
 5. Tootja garanteerib, et soojak vastab valmistamise hetkel kehtinud EÜ direktiivides kehtestatud nõuetele vastavalt soojakule omistatud EÜ tüübikinnitustunnistusele ja sellel ei ole materjali ning tootmisdefekte. Nimetatud nõuetele mittevastavuse korral kohustub tootja need omal kulu kõrvaldama.
 6. Garantii kehtib ainult soojaku passi või ostudokumendi originaali esitamisel ostja poolt ja kui soojakul on selgelt tuvastatav VIN kood või juhul, kui ostja on selgelt tõendanud ostu päritolu ja soojaku soetamise kuupäeva.
 7. Garantii kehtib soojakule ja sellesse paigaldatud tehnilistele seadmetele ja sisustusele ainult siis, kui kasutaja ja omanik on rangelt järginud nende kasutus- ja hooldusjuhendeid.
 8. Soojaku ja sellesse paigaldatud tehniliste seadmete ja sisustuse remontimine võib toimuda vaid vastavat tehnilist pädevust omava isiku poolt ainult peale tootjalt kooskõlastuse saamist, mille eelduseks on remonditööde loetelu ja eelarve esitamine tootjale.
 9. Soojaku rehvidel on rehvitootja garantii ja seetõttu rehvid ei kuulu tootja garantii alla, kuid müüja esinduses aidatakse omanikul rehvidega seotud garantiinõuete esitamisel.
 10. Garantii välistab vastutuse igasuguse ajakulu, ebamugavuse, veose hävimise või igasuguse juhusliku või sellest tuleneva kahjustuse eest, mis omanikule (või kellelegi teisele) käesoleva garantiiga kaetud defekti tagajärjel võib osaks saada;
 11. Garantii alla ei kuulu soojaku tehnilisest rikkest tulenev saamata jäänud tulu või tulude vähenemine ja muud sellega kaasneda võivad kulutused (pukseerimiskulu, kütus, telefonikõned, ööbimine, asendussoojaku kasutuskulu, jms garantiiteenuse saamiseks tekkinud väljaminekud), samuti avariist põhjustatud kehavigastuste või varalise kahju hüvitamine omanikule või kellelegi teisele;
 12. Garantii korras toimub rikete või defektide kõrvaldamine ühel alljärgneval viisil:
 • rikkes või defektse seadme/sisustuse või soojaku parandamine;
 • rikkes või defektse seadme/sisustuse või soojaku asendamine uuega.
 • kui seadme või sisustuse remontimine osutub võimatuks või selle tootmine on lõpetatud on tootjal õigus see asendada samaväärse tootega.


GARANTII EI KEHTI, KUI KAHJUSTUS TEKIB / ON PÕHJUSTATUD:

 1. tuli, vandalism, vargus, loodusõnnetused
 2. tõsteseadme ebakorrektne kasutamine
 3. kui välised loodusilmingud (vihm, rahe, tugev tuul, jne) on rikkunud soojaku sisemust ja seadmeid sellepärast, et pealisehituses olevad avad (uksed, aknad, luugid vms.) ei olnud samal ajal kindlalt suletud;
 4. soojaku väärkasutus (ülekoormus, puhastusjäljed, valede rõhkudega rehvide kasutamine, valede mõõtudega ning kontrollimata kinnitustega ja tasakaalustamata rattad, väliste elektri-, vee- või kanalisatsioonisüsteemide poolt põhjustatud rikked, lahtine kruus või lumi, teesool või muud keemilised ained)
 5. soojaku vale ladustamise või hoidmise korral äärmuslikult intensiivsetes või kahjustavates tingimustes, nagu merel või tööstuses või kontaktis vee, kemikaalide, tuha, tsemendi või tolmuga, jne;
 6. koorma ebaühtlasest jaotumisest
 7. kõikide reservuaaride (vesi, WC, jne) tühjendamata ja suletuna jätmisest enne sellega sõitmise alustamist.
 8. gaasipaigaldise valesti kasutamisest
 9. kui soojaku katust ei ole puhastatud lumekihist, mis on paksem kui 10 cm ja selle tõttu on soojaku seinad või katus vigastatud;
 10. haakeseadme valest kasutamisest
 11. haagise mittesihipärane kasutamine, näiteks tootmisruumina, laopinnana vms, välja arvatud haagised, mis on spetsiaalselt sellisteks tingimusteks loodud
 12. kui soojakut on tootjaga kooskõlastamata parandatud või ümber ehitatud ning eelnevalt pole tootjale esitatud tööde loetelu ja eelarve;
 13. soojak pole läbinud regulaarset ülevaatust
 14. kasutatavate materjalide loomuliku eripära tõttu tekkinud muutused või keskkonna mõjutuste tõttu tekkinud defektid (värv- või pinnakatte vanane-mine, pleekimine, tsingitud materjalide pinnadefektid, jne);

GARANTII EI KATA JÄRGMIST:

 1. laminaadi struktuuris olevad mustrilised erinevused
 2. isotermiliste paneelide pinnapealsed sujuvad ebatasasused sügavusega maksimaalselt 1 mm
 3. laminaadi kihi pinnapealsed kriimustused, mida ei ole võimalik näpuga tunda
 4. vuugi laiuse erinevus ±2,0 mm 0,5 m pikkuse kohta
 5. laoplatsil seismisest tekkinud tolmukihi või mustuse tõttu tekkinud muutused
 6. häiretele sisustustehnika ja -seadmete töös, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest (force majeure
 7. garantiiaja ületanud soojakud

GARANTII ALLA EI KUULU JÄRGMISED JUHTUMID:

 1. kui omanik ei teavitanud müüjat soojakul ilmnenud rikkest/defektist 3 tööpäeva jooksul alates selle fikseerimisest
 2. kui omanik on jätkanud soojaku kasutamist peale rikke/defekti avastamist
 3. kui omanik ei tee rikke kõrvaldamiseks koostööd, jättes esitamata vajaliku lisainfo ja tõendusmaterjali ning ei osale reklamatsiooni akti V-M-002 koostamisel koos müüjaga;
 4. kui soojakut on tootjaga kooskõlastamata parandatud või ümber ehitatud ning eelnevalt pole tootjale esitatud tööde loetelu ja eelarve; loomulikust kulumisest tekkinud muutused ja detailide kulumine (rehvid, piduriklotsid/kettad, kummipuksid, veljed, tuled, pirnid, jne)

NÕUETE MENETLEMISE PROTSESS:

 1. Iga garantiijuhtumi puhul tuleb edasimüüja esindajaga vormistada kirjalik pretensioon V-M-002 eeldusel, et juhtumile kehtib garantii. Esindajale tuleb anda võimalus väidetavat riket kontrollida.
 2. Tootja annab reklamatsioonile vastuse 5 tööpäeva jooksul, keerulisema tehnilise ekspertiisi vajaduse korral peale selle tulemuste selgumist. Seejärel kohustub tootja remonditööd teostama hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul, kui reklamatsioon on põhjendatud.
 3. Garantii korras väljavahetatud või parandatud soojaku edasine garantii kestab seni, kuni kestis esialgse soojaku garantii. Garantii korras parandatud või välja vahetatud tehniliste seadmete ja sisustuse edasine garantii kestab seni, kuni kestis nende esialgne garantii.
 4. Kõik garantiikorras väljavahetatud seadmed, sisustus või soojak tervikuna lähevad üle tootja omandusse täiendava tehnilise kontrolli teostamiseks.
 5. Garantiiremondi teostamiseks tohib kasutada ainult originaalosi ja detaile, v.a. juhul, kui vastav kokkulepe on sõlmitud tootjaga ja kirjalikult fikseeritud.
 6. Garantii kehtivuse ajal fikseeritud rikete kõrvaldamise korraldab soojaku müünud müügiesindus või edasimüüja, selleks võetakse ühendust tootjaga edasiste tegevuste läbiviimiseks.
 7. Garantiiremondi teostamise asukohaks on edasimüüja juriidiline asukoht. Soojaku transport garantiiremondi teostamise asukohta ja tagasi toimub omaniku kulul.
 8. Reklameeritud seadmete ja komponentide tagastamise eest tootjale ja ekspertiisi eest tasub edasimüüja, kui ekspertiis tuvastab, et reklameeritud seade või soojaku komponent ei osutunud defektseks.
 9. Müüja poolt müügieelse kontrollimise käigus tuvastatud puudused kõrvaldatakse lähtudes käesolevatest tingimustest.
 10. Edasimüüja on kohustatud tootjalt saabunud soojakute kvaliteedi ja kogused üle kontrollima kohe vastuvõtmise ajal ning fikseeritud mittevastavused tootjale edastama hiljemalt 3 tööpäeva jooksul kirjalikult reklamatsiooni akti V-M-002 kujul.
 11. Transpordi tõttu tekkinud kahjustused tuleb edasimüüjal fikseerida enne kauba mahalaadimist. Leitud vigastused või defektid tuleb koheselt pildistada ja kirjalikult fikseerida koos VIN koodi ja tootja tehaseandmete kleebisega. Peale soojakute vastuvõtmist läheb vastutus soojaku olukorra üle edasimüüjale.
 12. Demonteeritud ratastega tarnitud haagise rataste montaaži kvaliteedi eest vastutab rataste monteerija.
 13. Käesolev garantii on tootja garantii, mis tähendab, et see ei mõjuta omaniku seaduslikke õigusi vastavalt soojakuhaagise ostulepingule teie müügiesindajaga või vastavalt riigi õigusaktidele, mis reguleerivad tarbekaupade müüki.