Soojakhaagise garantiitingimused

Lae alla PDF formaadis: Soojakhaagise garantiitingimused

Käesolevad garantiitingimused on aluseks AS Respo Haagised (edaspidi „tootja“) poolt valmistatud soojakuhaagistele (edaspidi soojak) garantii andmisel ja garantiiküsimuste käsitlemisel. Võimalike ootamatute ettenägematute kahjude minimiseerimiseks soovitame soojakule sõlmida kahjukindlustusleping, sest soojaku näol on tegemist keerulise tehnilise objektiga.  

 

 1. Tootja annab enda valmistatud soojaku põhikonstruktsioonile (raam, korpus, elektrisüsteem, gaasisüsteem, torustik) kahe aasta pikkuse garantii, mis katab tootmis- ja materjalivigade paranduskulud;
 1. Soojakusse paigaldatud tehnilistele seadmetele ja sisustusele kehtib 1 aasta pikkune garantii, kui on järgitud nende kasutus- ja hooldusjuhendeid;  
 1. Garantiiperiood algab soojaku AS Respo Haagised lepingupartnerile (edasimüüjale, vahendajale)  üleandmise kuupäevast;
 1. Tootja garanteerib, et soojak vastab valmistamise hetkel kehtinud EÜ direktiivides kehtestatud nõuetele vastavalt soojakule omistatud EÜ tüübikinnitustunnistusele ja sellel ei ole materjali ning tootmisdefekte.  Nimetatud nõuetele mittevastavuse korral kohustub tootja need omal kulu kõrvaldama.
 1. Garantii kehtib ainult soojaku passi või ostudokumendi originaali esitamisel ostja poolt ja kui soojakul on selgelt tuvastatav VIN kood või juhul, kui ostja on selgelt tõendanud ostu päritolu ja soojaku soetamise kuupäeva.
 1. Garantii kehtib soojakule ja sellesse paigaldatud tehnilistele seadmetele ja sisustusele ainult siis, kui kasutaja ja omanik on rangelt järginud nende kasutus- ja hooldusjuhendeid.
 1. Soojaku ja sellesse paigaldatud tehniliste seadmete ja sisustuse remontimine võib toimuda vaid vastavat tehnilist pädevust omava isiku poolt ainult peale tootjalt kooskõlastuse saamist, mille eelduseks on remonditööde loetelu ja eelarve esitamine tootjale.
 1. Soojaku rehvidel on rehvitootja garantii ja seetõttu rehvid ei kuulu tootja  garantii alla, kuid müüja esinduses aidatakse omanikul rehvidega seotud garantiinõuete esitamisel.
 1. Garantii alla ei kuulu järgmised juhtumid:
 • kui omanik ei teavitanud müüjat soojakul ilmnenud rikkest/defektist 3 tööpäeva jooksul alates selle fikseerimisest;
 • kui omanik on jätkanud soojaku kasutamist peale rikke/defekti avastamist;
 • kui omanik ei tee rikke kõrvaldamiseks koostööd, jättes esitamata vajaliku lisainfo ja tõendusmaterjali ning ei osale reklamatsiooni akti V-M-002 koostamisel koos müüjaga;
 • kui soojakut on tootjaga kooskõlastamata parandatud või ümber ehitatud ning eelnevalt pole tootjale esitatud tööde loetelu ja eelarve;
 • soojaku vale ladustamise või hoidmise korral äärmuslikult intensiivsetes või kahjustavates tingimustes, nagu merel või tööstuses või kontaktis vee, kemikaalide, tuha, tsemendi või tolmuga, jne;
 • kahjustused ja defektid, mis on tekkinud transpordi ajaks pakendatud haagise pakendi mitte eemaldamisest, kui haagist hoiustatake välitingimustes;
 • loomulikust kulumisest tekkinud muutused ja detailide kulumine (rehvid, piduriklotsid/kettad, kummipuksid, veljed, tuled, pirnid, jne);
 • ekspluatatsiooni käigus tekkinud kahjustused, rikked ja defektid, mis on tingitud järgmistest kasutus- ja hooldusjuhendi nõuete mittetäitmisest,  soojaku väärkasutusest või välistest teguritest:
  • ülekoormus,
  • puhastusjäljed,  
  • valede rõhkudega rehvide kasutamine,
  • valede mõõtudega ning kontrollimata kinnitustega ja tasakaalustamata rattad,
  • väliste elektri-, vee- või kanalisatsioonisüsteemide poolt soojakule põhjustatud rikked;
  • lahtine kruus või lumi, teesool või muud keemilised ained,
  • tuli, vandalism, vargus, loodusõnnetused,
  • tõsteseadme ebakorrektne kasutamine.
 • liikluseeskirjade ja muude ohutusnõuete, sealhulgas elektriseadmete ja gaasipaigaldise ohutusnõuete (kui need on soojaku lisavarustuses) mittetäitmise tõttu tekkinud rikked ja vigastused;
 • kui inimesed on viibinud soojakus selle sõitmise ajal;
 • kui soojakut vedades ei ole selles olev koorem  ühtlaselt paigutatud, mille tõttu halveneb soojaku juhitavus koos sellest tulenevate tagajärgedega ja tekib rehvide ebaühtlane kulumine;
 • kui soojakus mittekinnitatud esemed või seadmed on tekitanud sõitmise ajal vigastusi või rikkeid soojakule või selle sisustusele või teistele seadmetele;
 • kui soojakus ei ole kõik reservuaarid (vesi, WC, jne) tühjendatud ja suletud enne sellega sõitmise alustamist;
 • kui gaasipaigaldis ja -balloon ei ole kohe suletud pärast selle kasutamise lõpetamist või enne soojakuga sõitmise alustamist;
 • kui soojaku seismise ajal ei ole kasutatud seisupidurit, tõkiskingi rataste mõlemal pool ja tugijalgu, mistõttu soojak pääseb iseseisvalt liikuma;
 • kui soojaku katust ei ole puhastatud lumekihist, mis on paksem kui 10 cm ja selle tõttu on soojaku seinad või katus vigastatud;  
 • kui välised loodusilmingud (vihm, rahe, tugev tuul, jne) on rikkunud soojaku sisemust ja seadmeid sellepärast, et pealisehituses olevad avad (uksed, aknad, luugid vms.) ei olnud samal ajal kindlalt suletud;
 • kui soojakuga sõitmise ajal ei ole pealisehituses olevad avad (uksed, aknad, luugid vms.) kindlalt suletud, mille tõttu välised loodusilmingud (vihm, rahe, tugev tuul, jne) rikkusid soojaku sisemust ja seadmeid;
 • kui haakeseadme kokku- ja lahti ühendamise ajal ei ole kasutatud seisupidurit, mistõttu soojak pääseb iseseisvalt liikuma;
 • haakeseadme vale ühendamise tõttu tingitud rikked;
 • peale ostjale soojaku üleandmist sellel leitud mehhaanilised kahjustused;
 • soojakut on kasutatud mitte eesmärgipäraselt, näiteks tootmisruumiks, laoruumiks, jne,  v.a. selleks kohandatud eritellimusel valmistatud soojakud;
 • soojakule on lisatud selliseid seadmeid ja sisustust, mis algselt ei kuulunud selle komplekti või on muudetud soojaku konstruktsiooni;
 • defektid ja vigastused, mis on tekkinud ülevaatuse mitteläbinud soojaku kasutamisel;
 • kasutatavate materjalide loomuliku eripära tõttu tekkinud muutused või keskkonna mõjutuste tõttu tekkinud defektid (värv- või pinnakatte vanane-mine, pleekimine, tsingitud materjalide pinnadefektid, jne);
 • isotermiliste paneelide pinnapealsed sujuvad ebatasasused sügavusega maksimaalselt 1 mm;
 • laminaadi kihi pinnapealsed kriimustused, mida ei ole võimalik näpuga tunda;
 • laminaadi struktuuris olevad mustrilised erinevused;
 • vuugi laiuse erinevus  ±2,0 mm 0,5 m pikkuse kohta;
 • laoplatsil seismisest tekkinud tolmukihi või mustuse tõttu tekkinud muutused;
 • häiretele sisustustehnika ja  -seadmete töös, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest (force majeure);
 • garantiiaja ületanud soojakud.
 1. Garantii välistab vastutuse igasuguse ajakulu, ebamugavuse, veose hävimise või igasuguse juhusliku või sellest tuleneva kahjustuse eest, mis omanikule (või kellelegi teisele) käesoleva garantiiga kaetud defekti tagajärjel võib osaks saada;
 1. Garantii alla ei kuulu soojaku tehnilisest rikkest tulenev saamata jäänud tulu või tulude vähenemine ja muud sellega kaasneda võivad kulutused (pukseerimiskulu, kütus, telefonikõned, ööbimine, asendussoojaku kasutuskulu, jms garantiiteenuse saamiseks tekkinud väljaminekud), samuti avariist põhjustatud kehavigastuste või varalise kahju hüvitamine omanikule või kellelegi teisele;
 1. Garantii korras toimub rikete või defektide kõrvaldamine ühel alljärgneval viisil:
 • rikkes või defektse seadme/sisustuse või soojaku parandamine;
 • rikkes või defektse seadme/sisustuse või soojaku asendamine uuega.
 • kui seadme või sisustuse remontimine osutub võimatuks või selle tootmine on lõpetatud on tootjal õigus see asendada samaväärse tootega.
 1. Iga garantiijuhtumi kohta peab edasimüüja koostama ja esitama tootjale kirjaliku reklamatsiooni akti V-M-002. Vajadusel peab soojaku omanik võimaldama edasimüüjal väidetavat puudust inspekteerida.
 1. Tootja annab reklamatsioonile vastuse 5 tööpäeva jooksul, keerulisema tehnilise ekspertiisi vajaduse korral peale selle tulemuste selgumist. Seejärel kohustub tootja remonditööd teostama hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul, kui reklamatsioon on põhjendatud.
 1. Garantii korras väljavahetatud või parandatud soojaku edasine garantii kestab seni, kuni kestis esialgse soojaku garantii. Garantii korras parandatud või välja vahetatud tehniliste seadmete ja sisustuse edasine garantii kestab seni, kuni kestis nende esialgne garantii.
 1. Kõik garantiikorras väljavahetatud seadmed, sisustus või soojak tervikuna lähevad üle tootja omandusse täiendava tehnilise kontrolli teostamiseks.
 1. Garantiiremondi teostamiseks tohib kasutada ainult originaalosi ja detaile, v.a. juhul, kui vastav kokkulepe on sõlmitud tootjaga ja kirjalikult fikseeritud.
 1. Garantii kehtivuse ajal fikseeritud rikete kõrvaldamise korraldab soojaku müünud müügiesindus või edasimüüja, selleks võetakse ühendust tootjaga edasiste tegevuste läbiviimiseks.
 1. Garantiiremondi teostamise asukohaks on edasimüüja juriidiline asukoht. Soojaku transport garantiiremondi teostamise asukohta  ja tagasi toimub omaniku kulul.
 1. Reklameeritud seadmete ja komponentide tagastamise eest tootjale ja ekspertiisi eest tasub edasimüüja, kui ekspertiis tuvastab, et reklameeritud seade või soojaku komponent ei osutunud defektseks.
 1. Remonti või hooldusesse toodud soojak peab olema tühi ja puhas, muidu tööde tegija ei võta seda vastu. Täiendava puhastus- või hooldustöö vajaduse ilmnemisel kannab selle kulu soojaku omanik.
 1. Müüja poolt müügieelse kontrollimise käigus tuvastatud puudused kõrvaldatakse lähtudes käesolevatest tingimustest.
 1. Edasimüüja on kohustatud tootjalt saabunud soojakute kvaliteedi ja kogused üle kontrollima kohe vastuvõtmise ajal ning fikseeritud mittevastavused tootjale edastama hiljemalt 3 tööpäeva jooksul kirjalikult reklamatsiooni akti V-M-002 kujul.
 1. Transpordi tõttu tekkinud kahjustused tuleb edasimüüjal fikseerida enne kauba mahalaadimist. Leitud vigastused või defektid tuleb koheselt pildistada ja kirjalikult fikseerida koos VIN koodi ja tootja tehaseandmete kleebisega. Peale soojakute vastuvõtmist läheb vastutus soojaku olukorra üle edasimüüjale.       
 1. Demonteeritud ratastega tarnitud haagise rataste montaaži kvaliteedi eest vastutab rataste monteerija.
 1. Käesolev garantii on tootja garantii, mis tähendab, et see ei mõjuta omaniku seaduslikke õigusi vastavalt soojakuhaagise ostulepingule teie müügiesindajaga või vastavalt riigi õigusaktidele, mis reguleerivad tarbekaupade müüki.