Haagiste garantiitingimused

Lae alla PDF formaadis: Haagiste garantiitingimused

Käesolevad garantiitingimused on aluseks AS Respo Haagised (edaspidi „tootja“) poolt valmistatud toodetele garantii andmisel ja garantiiküsimuste käsitlemisel. Soojakutele kehtivad eraldi garantiitingimused J-M-006.

 1. Tootja annab enda valmistatud tootele kahe aasta pikkuse garantii, mis katab tootmis- ja materjalivigade paranduskulud;
 2. Garantiiperiood algab toote lõpptarbijale üleandmise kuupäevast;
 3. Tootja garanteerib, et toode vastab valmistamise hetkel kehtinud EÜ direktiivides kehtestatud nõuetele ja tasemele ning sellel ei ole materjali ning tootmisdefekte. Nimetatud nõuetele mittevastavuse korral kohustub tootja need omal kulu kõrvaldama.
 4. Garantii kehtib ainult toote passi või ostudokumendi originaali esitamisel ostja poolt ja kui tootel on selgelt tuvastatav VIN kood või juhul, kui ostja on selgelt tõendanud ostu päritolu ja toote soetamise kuupäeva.
 5. Garantii ei lõpe toote omaniku vahetudes.
 6. Garantii alla ei kuulu järgmised juhtumid:
 • kui ostja ei teavitanud müüjat tootel ilmnenud rikkest/defektist 3 tööpäeva jooksul alates selle fikseerimisest;
 • kui klient on jätkanud toote kasutamist peale rikke/defekti avastamist;
 • kui ostja ei tee rikke kõrvaldamiseks koostööd, jättes esitamata vajaliku lisainfo ja tõendusmaterjali ning ei esita täielikult täidetud reklamatsiooni akti vormi V-M-002 kohaselt;
 • kui toodet on eelnevalt parandatud või ümber ehitatud selle tootjaga kooskõlastamata;
 • kliendi ja edasimüüja juures vale ladustamise või hoidmise tõttu tekkinud kahjustused;
 • loomulikust kulumisest tekkinud muutused ja vastavad kuludetailid (rehvid, piduriklotsid/kettad, kummipuksid, veljed, tuled, pirnid, jne);
 • ekspluatatsiooni käigus tekkinud kahjustused, rikked ja defektid, mis on tingitud kasutus- ja hooldusjuhendi nõuete mittetäitmisest, haagise väärkasutusest või välistest teguritest:
  • ülekoormus,
  • puhastusjäljed,  
  • valede rõhkudega rehvide kasutamine,
  • valede mõõtudega ning kontrollimata kinnitustega rataste kasutamine,
  • tasakaalustamata rataste tõttu tekkinud rikked,
  • elektrisüsteemi ja rummu rikked mis on põhjustatud haagise liiga sügavasse vette lükkamisel,
  • lahtine kruus, teesool või muud keemilised ained,
  • tuli, vandalism või vargus, loodusõnnetused;
 • haakeseadme vale ühendamise tõttu tingitud rikked;
 • peale toote üleandmist kliendile leitud mehhaanilised kahjustused;
 • kliendi poolt tootele lisatud detailide või toote konstruktsiooni muutmise tõttu tekkinud defektid;
 • defektid, mis on tekkinud ülevaatuse mitteläbinud toote kasutamisel;
 • kasutatavate materjalide loomuliku eripära tõttu tekkinud muutused või keskkonna mõjutuste tõttu tekkinud defektid (värv- või pinnakatte vanane-mine, pleekimine, tsingitud materjalide pinnadefektid, jne);
 • garantiiaja ületanud tooted.
 1. Garantii korras toimub rikete või defektide kõrvaldamine ühel alljärgneval viisil:
 • rikkes/defektse detaili või toote parandamine;
 • rikkes/defektse detaili või toote asendamine uuega.
 1. Iga garantiijuhtumi kohta tuleb koostada kirjalik reklamatsiooni akt vormi V-M-002 kohaselt. (leitav Respo Haagiste koduleheküljelt www.respo.ee).
 2. Garantiijuhtumiga tuleb pöörduda haagise müünud juriidilise isiku poole.
 3. Tootja annab reklamatsioonile vastuse 5 tööpäeva jooksul, keerulisema tehnilise ekspertiisi vajaduse korral peale selle tulemuste selgumist.
 4. Garantii korras väljavahetatud või parandatud detaili garantii kestab seni, kuni kestab toote garantii.
 5. Kõik väljavahetatud detailid, osad või toode tervikuna lähevad üle tootja omandusse täiendava tehnilise kontrolli teostamiseks.
 6. Garantiiremondi teostamiseks võib kasutada ainult originaalosi ja detaile.
 7. Garantii kehtivuse ajal fikseeritud rikete kõrvaldamise korraldab toote müünud müügiesindus või edasimüüja, selle läbiviimiseks võetakse ühendust tootjaga edasiste tegevuste läbiviimiseks.
 8. Toote transport garantiiremondi teostamise asukohta ja tagasi toimub ostja kulul.
 9. Remonti või hooldusesse toodud toode peab olema tühi ja puhas, muidu tööde tegija ei võta seda vastu. Täiendava puhastus- või hooldustöö vajaduse ilmnemisel kannab selle kulu toote omanik.
 10. Edasimüüja poolt müügieelse kontrollimise käigus tuvastatud puudused kõrvaldatakse lähtudes käesolevatest tingimustest.
 11. Edasimüüja on kohustatud saabunud toodete kvaliteedi ja kogused üle kontrollima vastuvõtmise ajal ning fikseeritud mittevastavused tootjale edastama hiljemalt 3 päeva jooksul. Transpordil tekkinud kahjustused tuleb edasimüüjal fikseerida enne kauba mahalaadimist. Peale vastuvõtmist läheb vastutus toodete olukorra üle edasimüüjale.